ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสายในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.คูตัน

|