กองคลัง อบต.คูตัน จ.สุรินทร์

ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนบ้านราวนคร (จากบ้านนายวี – บ้านนายสว่างทอง)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน สายบ้านห้วยสำเริง หมู่ที่ 8 ไปบ้านราว หมู่ที่ 5

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนบ้านราว (คันคลองฝายน้ำล้น ถึงถนนลาดยางสายเกษตรถาวร)

อ่านเพิ่มเติม »