โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน

|

               เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร”เทคนิคการมัดหมี่ โฮล และการย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 9,13,15,16 มีนาคม 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการมัดหมี่ การทอผ้าไหมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน หลังฤดูการเก็บเกี่ยว