โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม”การเลี้ยงไก่พื้นเมือง”

|