โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

|

กิจกรรม ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 อบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้รับเกียรติจาก ดร.จักรกฤษณ์ จักรสัมฤทธิ์ สัตวแพทย์อาวุโส ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ แกะ อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมใันวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  ฟาร์มเกียรติสตึก ฟาร์ม (BURIRAM LAMB) ที่ตั้ง เลขที่ 15 หมู่ที่ 7 ตำบลกระสัง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอวิรุทธิ์ กาละภักดี เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์