โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ

|

                               วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ดำเนินงานโครงการอบรมวัคซีนในการป้องกันช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการป้องกันเด็กจมน้ำ ให้เด็กเข้าใจถึงขั้นตอนในการช่วยเหลือคนจมน้ำ และให้เด็กได้รู้ถึงวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อพบเห็นคนจมน้ำ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลคูตันทั้ง 4 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านคูตัน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านหนองโย-โคกปืด และโรงเรียนบ้านราวนคร ที่ได้ให้ร่วมมือในกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้