โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายฯ

|

                        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายพสิษฐ์ กิตติพรเจริญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ให้เกียรติเป็นประธษนเปิดงานโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารสว่นตำบลคูตัน ให้รับรู้ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา โดยได้รับเกียรติจากนายสุดพนม เพิ่มมี ท้องถิ่นอำเภอกาบเชิง และนายเทวัญ จันทร์หอม ท้องอำเภอบัวเชด ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ และในวันนี้ นายพสิษฐ์  กิตติพรเจริญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้กล่าวคำปฎิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)