โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์

|

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์