สภาเด็กและเยาวชนตำบลคูตัน

|

             เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 นายพสิษฐ์  กิตติพรเจริญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลคูตัน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุดพนม  เพิ่มมี ท้องถิ่นอำเภอกาบเชิง และนางสาววนิดา  พิลาสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูตัน บ้านโคกสะอาด เป็นวิทยากร และขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูตัน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด โรงเรียนบ้านราวนคร พร้อมทั้งคณะครูที่ให้ความร่วมมือนำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้