วันผู้สูงอายุ ปี2566

|

                      เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 นายพสิษฐ์ กิตติพรเจริญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร่สวนตำบลคูตัน ได้ดำเนินงานโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสมนึกถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุ และได้รับความร่วมมือจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ผู้อำนวยการบ้านราวนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูตัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูตันบ้านโคกสะอาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ สารวัตกำนัน สภาเด็กและเยาวชนตำบลคูตัน รวมถึงพ่อค้าประชาชนชาวตำบลคูตัน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้