ประชุมสภาฯพิจารณาร่างข้อบัญญัติ2567

|

                องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7 – 21 สิงหาคม 2566 มีกำหนด 15 วัน เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 และได้ดำเนินการประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม 2566