ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ สปสช.ประจำปีงบประมาณ2566

|

                            เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน    นายพสิษฐ์  กิตติพรเจริญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สปสช. ประจำตำบลคูตัน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนสมาชิกสภา อบต. 2 คน ตัวแทนอสม. 2 คน ผอ.รพ.สต. 2 แห่ง ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน (กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน 4 คน) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เจ้าหน้าที่ อบต. 4 คน เพื่อพิจารณาโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข และส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กร หรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลคูตัน