ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนบ้านราว (คันคลองฝายน้ำล้น ถึงถนนลาดยางสายเกษตรถาวร)

|