ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงท่อเหลี่ยมเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนบ้านโคกสะอาด (คลองฮวด) หมู่ 9

|