ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน สายบ้านห้วยสำเริง หมู่ที่ 8 ไปบ้านราว หมู่ที่ 5

|