ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนบ้านโสรถาวร (จากบ้านนางอัจฉรา – บ้านนางณัฐฐิษา) หมู่ที่ 4

|