ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนบ้านหนองโย (จากวัดบ้านหนองโย – หอประปา)

|