ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนบ้านราวนคร (จากบ้านนายวี – บ้านนายสว่างทอง)

|