ประกาศผู้ชนะขุดลอกฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกะม็อด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2 (จากนานางพร – นานางสอน)

|