ประกาศผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยสำเริง หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางสำรอง กำจร ถึงบ้านนางเนย ศรีพิมพ์)

|