ประกาศจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายเทียม แก้วปุ่ม ถึงบ้านนางรำจวญ ปั้นม่วง)

|