ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 72) พ.ศ. 2565

|