จิตอาสาฯ

|

                            เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายพสิษฐ์  กิตติพรเจริญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตร สมากชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ประชาชนในเขตตำบลคูตัน พัฒนาบริบทถนนสายคูตัน-โคกสะอาด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากต้นไม้ที่ปกคุ้มถนนซึ่งอาจจะเกิดอุบัติแก่ผู้คนที่สัญจรไป/มาในเขตพื้นที่ได้ จึงได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการป้องกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องและผู้ที่สัญจรให้ปลอดภัยในเส้นทางการเดินทาง โดยได้ความอนุเคราะห์ รถกระเช้าจากเทศบาลตำบลโคกตะเคียนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศบาลตำบลโคกตะเคียนมา ณ โอกาสนี้ด้วย