กิจกรรมเคารพธงชาติ

|

              นายพิสิษฐ์ กิตติพรเจริญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้มีนโยบายให้พนักงานส่วนตำบลคูตัน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์แรกของเดือน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการประชุมปรึกษาข้อราชการก่อนปฎิบัติงานในสัปดาห์แรกของเดือน