กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

|

               นายพสิษฐ์  กิตติพรเจริญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้มีข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ในทุกวันจันทร์พนักงานเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน จะต้องแต่งชุดเครื่องแบบข้าราชการ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันทุกคน ในเวลา 80.30 น. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และปรึกษาข้อราชการ ข้อปัญหาในการปฎิบัติงาน เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามนโยบาย เพื่อชาวตำบลคูตันได้กินอิ่นนอนอุ่นทุกครอบครัว