กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 2566

|

              เมื่อวันที่ 13 เมษษยน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนลูกหลานของตำบลคูตัน ได้ตระหนักถึงการรู้บุญคุณของผู้สูงอายุและเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ มีสัมมาคารวะ และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยอีกด้วย