กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ)

|