กิจกรรมพ่นหมอกควัน

|

                   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ดำเนินงานกิจกรรมพ่นหมอกควัน/หยอดทรายอะเบท ตามโครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ บ้านคูตัน หมู่ที่ 1 ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก นำโดยนายพสิษฐ์ กิตติพรเจริญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่/พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูตัน  ทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”