การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2566

|